عکس قدیمی افغانستان

دانشگاه کابل، کلاس زیست شناسی


عکس قدیمی افغانستان

آزمایشگاهی در یک مرکز تحقیقات واکسن


عکس قدیمی افغانستان

جوانان افغان در برنامه‎های پیشاهنگی


عکس قدیمی افغانستان

مادران و کودکان در پارک


عکس قدیمی افغانستان

نیروگاه آبی تولید برق


عکس قدیمی افغانستان

شرکت نساجی گلبهار


عکس قدیمی افغانستان

پوشش مدرن زنان و سیستم حمل و نقل عمومی


عکس قدیمی افغانستان

امواج رادیو کابل از آفریقای جنوبی و اندونزی در دسترس بودند


عکس قدیمی افغانستان

رژه سربازان